Конкурс студентських наукових робіт

Затверджено

рішенням пленарного засідання

двадцять дев’ятої сесії Полтавської

обласної ради сьомого скликання

від 20 грудня 2019 року № 1257

 

ПОЛОЖЕННЯ

про щорічний Конкурс студентських наукових робіт

«Від студентського самоврядування – до самоврядування громад»

 

Щорічний Конкурс студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад» (далі – Конкурс) заснований Полтавською обласною радою з метою сприяння суспільним ініціативам студентської молоді, її залучення до активної участі у житті територіальних громад Полтавської області.

У Конкурсі можуть брати участь студенти 2 – 5 курсів та студенти магістратури вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації Полтавської області (окремі автори або авторські колективи).

На Конкурс подаються роботи, що містять науково-теоретичні та практичні дослідження з проблем місцевого самоврядування, побудови громадянського суспільства, яке має практичне значення для розвитку територіальних громад та висвітлюють результати самостійних досліджень.

У студентських наукових роботах висвітлюються такі питання:

- реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади;

- підвищення якості надання муніципальних послуг (освітніх, медичних, культурних, житлово-комунальних, транспортного обслуговування та ін.), що надаються населенню на рівні територіальних громад;

- підвищення рівня забезпечення правопорядку в територіальних громадах;

- питання охорони довкілля;

- актуальні проблеми молоді: стан, шляхи їх вирішення.

Основні напрями тематики наукових робіт визначаються щорічно журі Конкурсу та вказуються в офіційному оголошенні про Конкурс.

Конкурс оголошується у перший тиждень вересня, на початку кожного нового навчального року.

Наукові роботи виконуються українською мовою, повинні мати назву, зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел; текст друкується шрифтом TimesNewRoman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4; поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє –

по 20 мм; обсяг роботи не повинен перевищувати 40 сторінок без урахування переліку використаних джерел і додатків.

Роботи подаються в друкованому та електронному варіантах до виконавчого апарату обласної ради (м. Полтава, вул. Соборності, 45) до 01 листопада. До роботи автор додає довідку з навчального закладу, копії паспорта та ідентифікаційного коду, номер контактного телефону.

Від кожного вищого навчального закладу на Конкурс подається не більше трьох наукових робіт по кожному питанню.

Студенти-лауреати Конкурсу минулих років – повторно до участі в Конкурсі не допускаються.

Склад журі Конкурсу затверджуються розпорядженням голови Полтавської обласної ради.

Не пізніше 15 листопада журі проводить засідання в форматі конференції, на якому проходить захист студентами наукових робіт, поданих на Конкурс (за бажанням учасники Конкурсу можуть використовувати мультимедійні засоби).

Засідання журі є правомочним, якщо у його роботі бере участь більше половини складу журі. Рішення приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів журі.

Критеріями оцінювання робіт, поданих на Конкурс, є:

- актуальність теми;

- використання місцевого матеріалу, достовірних статистичних даних;

- відповідність потребам конкретної території;

- науковість;

- творчий підхід до аналізу порушеної проблеми;

- результативність дослідження: наявність конкретних рекомендацій і пропозицій, їхня практична значимість;

- ясність і доступність викладу матеріалу;

- оформлення.

За результатами публічного захисту наукових робіт журі визначає переможців (лауреатів) Конкурсу, яким присуджується Перша, Друга та Третя премії.

Перша премія становить 5000 (п’ять тисяч) гривень, Друга премія –

4000 (чотири тисячі) гривень, Третя премія – 3000 (три тисячі) гривень.

При необхідності журі може приймати рішення про збільшення чи зменшення кількості премій у межах затвердженого обсягу фінансування.

Переможцям (лауреатам) Конкурсу – співавторам наукової роботи – премія поділяється на рівні частини.

При необхідності журі може звернутися з клопотанням до голови обласної ради про нагородження окремих учасників Конкурсу почесними відзнаками обласної ради.

Рішення журі про визначення переможців (лауреатів) Конкурсу оприлюднюється в засобах масової інформації.

На підставі рішення журі голова обласної ради видає розпорядження про нагородження переможців (лауреатів) Конкурсу.

Окрім грошової винагороди, переможці Конкурсу отримують дипломи.

Урочисте нагородження переможців Конкурсу може відбуватись до Дня місцевого самоврядування.

Виплата грошових винагород переможцям Конкурсу здійснюється з обласного бюджету.

Розмір грошових винагород може змінюватися рішенням сесії обласної ради.

Організаційний супровід Конкурсу здійснюють виконавчий апарат обласної ради та Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації.